Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε  (εφεξής, η «Εταιρεία»). 
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε 


1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

 Η ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”), όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία, συλλέγει και διατηρεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό, τα οποία ενδεικτικά συνιστούν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εθνικότητα), στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας), πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή (τίτλοι σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα), τις δεξιότητές σας (γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών και δικτύων),την επαγγελματική εμπειρία σας (προηγούμενοι εργοδότες, διάρκεια απασχόλησης, θέση), πληροφορίες για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (εάν εφαρμόζεται), καθώς και τις θέσεις και τους τομείς δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρουν. 

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας και θα τα επεξεργαστούμε για να εκτιμήσουμε τις εργασιακές ικανότητες και τις δεξιότητές σας και να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας. Η επεξεργασία των στοιχείων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μας. 

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της εταιρείας μας, καθώς και τα μέλη της Διοίκησης αυτής, οι οποίοι θα προβούν στην αξιολόγηση των υποβληθέντων βιογραφικών στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού.
 
4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Η εταιρεία δεν τηρεί αρχείο με τα βιογραφικά των υποψήφιων εργαζομένων, οι οποίοι δεν επιλέχθηκαν, ώστε να προσληφθούν από την εταιρεία.

5. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε, στ. να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ
19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Τηλεφωνικό κέντρο: +30.210 4900220 - 4904155
dataprotection@stefanidis.com.gr

Tέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)